LT News - шаблон joomla Оригами

До уваги авторів «Вісника університету. Серії Філологічні науки»!

  Редколегія приймає статті обсягом 0,4 – 0,5 д.а., рецензії – 0,25 д.а., хроніку – 0,2 д.а. українською та російською мовами. Відповідно до вимог, викладених у п.3 Постанови ВАК України від 15.01.2003 р., стаття повинна містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми в контексті сучасної філологічної науки та її зв'язок із важливими науковими й практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення проблеми і на які опирається автор; визначення раніше не досліджених частин загальної проблеми або напрямів дослідження; формулювання мети статті та її завдань; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження та перспективи дальших наукових розвідок у визначеному напрямі. Подавати можна також аналітичні огляди літератури з актуальних проблем сучасної лінгвістики, особливо на основі іноземних малодоступних джерел, рецензії на значущі наукові праці. Стаття повинна мати анотації з ключовими словами українською та англійською мовами.

Рішенням атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України (від 13.07.15 р. № 747) журнал включено до переліку наукових фахових видань зі спеціальності «Філологічні науки».

Журнал індексується у науковометричній базі Index Copernicus, реферується Українським реферативним журналом «Джерело» (засновники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України та Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського).

Вимоги до електронного оформлення.

1. Формат аркушаА 4, орієнтація – книжкова, відступи: зліва, справа – 2,25см; зверху та знизу2 см. Абзац1 см.

2. ШрифтTimes New Roman; розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5. Якщо в статті використані інші шрифти, крім Times New Roman, їх потрібно подати окремо.

3. Послідовність розміщення матеріалу:

 - УДК розташовують у лівому верхньому кутку;

 - Другий рядок – ПРІЗВИЩЕ, ім'я, по батькові / ПРІЗВИЩЕ, ім'я, – залежно від національних традицій, мовою тексту статті напівжирним шрифтом кеглем 14;

- Третій і кілька наступних рядків – дані про автора кеглем 12 через інтервал 1,0 мовою тексту статті: науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи, електронна адреса для зв'язку з автором;

-  назва статті – великими літерами жирним шрифтом через інтервал по центру сторінки;

- анотація з ключовими словами мовою рукопису (до 250 слів);

- текст статті (через інтервал після анотації);

- література (в кінці статті через один інтервал після статті: Список використаної літератури);

- список літератури в порядку згадування в тексті (не за абеткою) оформлюють згідно з новим державним стандартом;

- References список використаної літератури, але англійською мовою, оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010  [http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm]. Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією (див. правила української транслітерації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), а в дужках – англійською мовою. Наприклад: Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI). Назви джерел (не менш як 10) у списку літератури розміщують у порядку згадування в тексті (не за абеткою);

 - резюме англійською мовою (Abstract).

Текст статті оформлюють у такому порядку:

УДК

ШИТИК Людмила Володимирівна,

доктор філологічних наук, професор кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НАЗВА

Текст анотації (обсягом не менше 500 друкованих знаків (без пробілів))

Ключові слові: перехідність, синкретизм, контамінація, пряма мова, непряма мова, невласне-пряма мова, внутрішня пряма мова, внутрішній монолог. (Кількість ключових слів становить від п'яти до п'ятнадцяти. Розмір шрифту – 11, мовою статті)

Текст

Постановка проблеми. Складнопідрядним реченням властивий синкретизм форми, змісту та синкретизм форми і змісту водночас. На цій підставі логічно диференціювати типи, підтипи та різновиди синкретичних складнопідрядних речень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу.

Висновки.

Список використаної літератури (до 18 джерел; Розмір шрифту – 14)

  1. Бабайцева В. В. Явление переходности в грамматике русского языка / В. В. Бабайцева. – М. : Издательский дом «Дроффа», 2000. – 638 с.
  2. Зарицька В. Г. Синкретичні типи підрядності в системі складного речення : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Зарицька Вікторія Григорівна ; Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2004. – 224 с.
  3. Lehrer J. Proust was a Neuroscientist / Jonah Lehrer. – Edinburgh: Cannongate, 2012. – 242 p.
  4. Володина Г. И. Предложения со значеним наличия / Г. И. Володина // Русский язык за рубежом. – 1985. – № 6. – С. 74–77.
  5. Голубовська І. О. Мовна особистість як лінгвокультурний феномен / І. О. Голубовська //

References

1. Babaytseva, VV. (2000). Transitional phenomenon in the Russian grammar. Moscow: Publishing House «Droffa» (in Russ.)

2. Zarytska, V. G. (2004). Syncretic types of subordinate system complex sentence : Theses of Candidate of Philology 10.02.01 «Ukrainian Language». Donetsk (in Ukr.)

3. Lehrer, J. (2012). Proust was a Neuroscientist. Edinburgh: Cannongate

4. Volodinа, G. I. (1985). Sentences with a value of presence. Russky yazyk za rubezhom (Russian language abroad), 6, 74–77 (in Russ.)

5. Golubovska I. O. Language identity as an lingvocultural phenomenon. Retrieved from www.philology.kiev.ua/library/.../025_033.pdf (in Ukr.)

SHYTYK Liudmyla Volodymyrivna,

Doctor Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Ukrainian linguistics and applied linguistics

Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

SYNCRETISM OF THE MODES OF TRANSMISSION OF INNER SPEECH

Текст резюме (не менше 450 слів або 1 сторінка інтервалом 1 pt)

Abstract. Introduction. Complex sentences are characterized by syncretism of form, content and syncretism of both form and content. On this basis, it is the logical thing to differentiate formal and syntactic, semantic and syntactic as well as formal and semantic types of syncretic complex sentences.

Purpose.

Methods.

Results.

Originality.

Conclusion.

Key words: (із відокремленням їх одне від одного крапкою з комою). Ключові  слова не повинні повторювати назви статті.

4 Ілюстративний матеріал подавати курсивом без лапок, посилання на нього – у круглих дужках; необхідні акценти увиразнити напівжирним курсивом без підкреслювань; значення – в подвійних («»), поняття, семи – в одинарних лапках (). Тире (–) та дефіс (-) розрізняють. Використовують лише друкарські лапки: «». Малюнкиу вигляді окремих файлів у форматі RTF із поданням їхніх назв на ярлику диску, що містить комп’ютерний варіант статті. Ширина таблиць не більше 10,6 см. Слово Таблиця та її номер розташовують праворуч (друкують напівжирним шрифтом), а її заголовок – по центру (напівжирним шрифтом). Кількість таблиць, схем, малюнків – не більше 2-х.

5. Посилання на використану літературу в тексті подають у  квадратних дужках і оформлюють, ураховуючи нумерацію списку літератури. Перша цифра вказує номер за переліком посилань, друга цифра після коми відповідає номеру сторінки, наприклад: [4, с. 5]. Номер посилання на одне й те саме джерело дублюють.

6. Алгоритм подання матеріалів:

Рукописи у 2-х примірниках та відомості про автора надсилати відповідальному секретареві серії. Аспіранти та здобувачі разом зі статтею подають рішення відповідної кафедри про рекомендацію статті до друку та рецензію наукового керівника.

До рукопису додають CD-RW зі статтею, набраною в текстовому редакторі Word (із зазначенням версії). Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищові автора, напр.: Kalko.doc. Окремим файлом на диску зазначають відомості про автора: прізвище, ім’я по батькові, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (повністю, без скорочень), адреса, службовий та домашній номери телефонів, адреса електронної пошти. Назва файла (латиницею) – прізвище автора і слова “vidomosti”, між ними Shift+дефіс, напр.: kalko_vidomosti.doc. Окремо додають два конверти з марками.

Рукописи підлягають редакційному рецензуванню і можуть бути повернені автору на доопрацювання або відхилені. Видання статті – коштом авторів.

Статті докторів наук будуть видані безкоштовно. Матеріали до друку надсилати до 15 травня та 15 жовтня 2017 року на адресу:

Відповідальному секретареві мовознавчої серії Вісника ЧНУ доц. В. В. Калько.

кафедра українського мовознавства, ауд. 319 корп. № 1

Черкаський національний університет  ім. Б. Хмельницького, бульвар Шевченка, 81

м. Черкаси, 18031

Для довідок звертатися за телефоном (0472) 33-02-06, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

УВАГА!

Основні вимоги до Abstract

Основні цілі та завдання авторського резюме

Авторське резюме (Abstract) є коротким резюме більшої за обсягом роботи, що  має науковий характер. Авторське резюме може публікуватися самостійно, у відриві від основного тексту, а отже, повинне бути зрозумілим без звертання до самої публікації.

Авторське резюме англійською мовою (Abstract) буде розміщене в англомовному блоці інформації про статтю; його завантажують на англомовній версії сайту журналу і подають для закордонних реферативних баз даних та аналітичних систем (індексів цитування).

Авторське резюме українською (російською) мовою є основою для підготовки авторського резюме англійською мовою, але англомовне резюме має бути більшим за обсягом і не повторювати українську анотацію. Abstract – це фактично стислий виклад статті англійською мовою, її реферування.

Структура і зміст авторського резюме (не менше 400 слів або 1 сторінка інтервалом 1 pt)

Назва статті

-            Проблема - Introduction

-            Мета Purpose

-            Методи дослідження Methods

-            Основні результати дослідження Results

-            Наукова новизна результатів дослідження Originality

-            Висновки та конкретні пропозиції автора Conclusion

-            Ключові слова Key words

Методологію доцільно описувати лише в тому випадку, якщо вона містить новизну і становить інтерес з погляду представленої статті.

Результати роботи треба описувати точно й інформативно. Наводити основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв’язки і закономірності. Надавати перевагу новим результатам, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують наявні теорії, а також свідченням, що, на думку автора, мають практичне значення. У Висновках можуть бути викладені рекомендації, оцінки, пропозиції, гіпотези, описані в статті.

Відомості, подані в назві статті, не слід повторювати в тексті авторського резюме.

Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає..."). Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводять.

У тексті авторського резюме слід вживати прості синтаксичні конструкції, властиві мові наукових документів; варто застосовувати ключові слова з тексту статті.

Текст авторського резюме має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань.

Скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у виняткових  випадках.

Авторське резюме (Abstract) має бути написане якісною англійською мовою.