LT News - шаблон joomla Оригами

Боть Людмила Петрівна

кандидат філологічних наук, доцент 

У 1997 році закінчила Черкаський державний університет.

У 2011 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію «Директиви в усному мовленні дітей молодшого шкільного віку».

Наукові уподобання: комунікативна лінгвістика, психолінгвістика, теорія мовленнєвих актів.

Викладає дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Орфографічний та орфоепічний практикум», «Риторика» та інші.

Має більше 40 публікацій.

Основні навчально-методичні та наукові публікації за останні роки:

 1. Імпліцитні засоби вираження непрямих директивів у діалогах дітей молодшого шкільного // Актуальні проблеми слов’янської філології : серія лінгвістика і літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / гол. редактор В. А. Зарва – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. XXIV. – Ч. 4. – С. 396 – 404.
 2. Мовні помилки в студентських наукових роботах // Типологія помилок у науковому тексті: збірник наукових праць. – Черкаси, 2011. – С. 74 – 80.
 3. Досягнення перлокутивного ефекту дітьми 6 – 10 років  // Актуальні проблеми металінгвістики : збірник статей за матеріалами VII Міжнародної наукової конференції. – Черкаси: Ант, 2011. – С. 176 – 178.
 4. Директивные речевые акты во время компьютерных игр детей младшего школьного возраста // Онтолигвистика – наука ХХІ века : материалы международной конференции, посвященной 20-летию кафедры речи РГПУ им. Герцена. – Санкт-Петербург, 4 – 6 мая 2011. – С. 367 – 371.
 5. Шляхи досягнення перлокутивного ефекту в різних ситуаціях спілкування дітей // Філологічний вісник : збірник наукових праць міжнародної наукової конференції «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» / гол. Редактор Л. М. Полюга –– Умань: ВПЦ «Візаві», 2011. – Вип. 1 – С. 369 – 375.
 6. Тенденції та напрямки вивчення дитячого мовлення  // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : Зб. наукових праць. – Вип. 24. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 191 – 200.
 7. Пояснювальні конструкції в мовленні дітей  // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць/ МОНМС України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького – Черкаси, 2012. – .  Вип. 14 – 15.  – С. 78–84.
 8. Дитяче обличчя рідної мови // Мовне обличчя міста : Черкаси – 2012.– Матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси: Видавництво Чабаненко Ю. А., 2012. – С. 108 – 113.
 9. Директивні мовленнєві акти в аспекті комунікативно-мовленнєвої ситуації  // Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки» № 38 (251). – Черкаси. – 2012.  – С. 125 – 132.
 10. Имплицитность в диалогах детей младшего школьного возраста Проблемы онтолингвистики – 2012. – Материалы международной научной конференции, посвященной 130-летию К. И. Чуковського и 120-летию А. Н. Гвоздева. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2012. – С. 367 – 371.
 11. Принцип ввічливості в директивних мовленнєвих актах (на матеріалі усного мовлення дітей 6-10 років) // Наукові записки. Серія «Філологічна». –  Острог: Видавництво Національного уні­верситету «Острозька академія». – Вип. 29. – 2012. – С.  102 – 106.
 12. Особливості вияву ввічливості в мовленні молодших школярів // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : Зб. наукових праць. –  Вип. 26. – К. : Видавничо­-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 194 с.  –  С. 116 – 122.
 13. Українська мова.  Начально-методичний посібник для абітурієнтів. В 2-х частинах.  – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 128с. (ISBN 978-966-353-237-0).
 14. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум Навчальний посібник / За ред. Т. Симоненко. – К. : ВЦ «Академія», 2012. (Серія «Альма-матер»). – 272 с.
 15. Експрес-тести з української мови : Навчальний посібник  // Експрес-тести з української мови: Навчальний посібник / За ред. Т. Симоненко. – Черкаси: Видавництво Чабаненко Ю. А. –2012. – 230 с.
 16. Українська мова: 40 варіантів тестових завдань Українська мова: 40 варіантів тестових завдань : Навчальний посібник / за ред. Т. В. Симоненко. – Черкаси: Видавництво Чабаненко Ю. А. – 2013. – 238 с